VRAGEN OF OPMERKINGEN? NEEM GERUST CONTACT OP!

MOOR Cosmetics B.V.
Postbus 12
1260 AA Blaricum
Telefoon (035) 888 5047
info@moorcosmetics.nl
Kamer van Koophandel 63058022
BTW nummer NL855074401B01

 

PRIVACYVERKLARING

 

MOOR Cosmetics B.V. gevestigd aan Oude Renbaan 33, 1261 VS Blaricum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

MOOR Cosmetics B.V.

Oude Renbaan 33

1261 VS  Blaricum

Telefoon (035) 888 5047

Website www.moorcosmetics.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

MOOR Cosmetics B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum en -plaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Identiteitsbewijs (bij in diensttreding nieuwe medewerkers)
 • Bankrekeningnummer (scan bankpas, bij in diensttreding nieuwe medewerkers)
 • Burgerlijke staat
 • Nationaliteit
 • Pasfoto (bij Sollicitaties)
 • Werklocatie
 • IP-adres
 • Inschrijving Kamer van Koophandel (nodig?)
 • BTW nummer (nodig?)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

MOOR Cosmetics B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Kredietwaardigheidscheck

Bij MOOR Cosmetics B.V. is het mogelijk om achteraf te betalen voor de producten die u koopt. Om dit mogelijk te maken en u en onszelf te beschermen tegen misbruik, laten we de kredietwaardigheid van uw onderneming toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar, die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

MOOR Cosmetics B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het beoordelen van sollicitant data tijdens werving en selectie activiteiten
 • Het voeren van een portefeuille voor sollicitanten
 • Het voeren van personeels- en loonadministratie
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken om uw bestellingen bij ons te plaatsen
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • MOOR Cosmetics B.V. analyseert uw gedrag op onze website en bestelportal om daarmee de website en bestelportal te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • MOOR Cosmetics B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Publicaties

Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Social media buttons

Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming

MOOR Cosmetics B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MOOR Cosmetics B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

MOOR Cosmetics B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en vervolgens verwerkt. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens portefeuille sollicitanten > 1 jaar > om eventueel op een later tijdstip contact op te kunnen nemen mbt een openstaande vacature
 • Persoonsgegevens sollicitanten met afbericht > 1 maand > om goed te kunnen afronden en eventuele vragen over het sollicitatieproces te kunnen beantwoorden
 • Persoonsgegevens werknemer mbt fiscale bewaarplicht (bijv loonbelastingverklaring en kopie identiteitsbewijs > 5-7 jaar na uitdiensttreding > om (eventueel) gegevens te gebruiken richting of op verzoek van de Belastingdienst
 • Persoonsgegevens werknemer zonder fiscale bewaarplicht (overige documenten) > 2 jaar na uitdiensttreding > voor personeels- en loonadministratieve en p&o activiteiten
 • Persoonsgegevens werknemer zonder fiscale bewaarplicht (overige documenten) in situaties waar er indicaties zijn dat de voorbije arbeidsrelatie met werknemer nog onderwerp kan zijn van een juridisch proces of dat er sprake is van een geschil > 5 jaar na uitdiensttreding > voor personeels- en loonadministratieve en p&o activiteiten
 • Persoonsgegevens werknemer mbt calamiteiten (op basis van vrijwilligheid werknemer) > tot 2 maanden na uitdiensttreding > om in geval van gevolgen van calamiteit de informatie (nog) voor oordeelvorming van bedrijfshulpverlening of externe hulpdiensten beschikbaar te hebben
 • Persoonsgegevens klant/leverancier > 7 jaar na einde van klant/leverancier relatie > om tijdens en na de relatie elkaar van dienst te kunnen zijn

Delen van persoonsgegevens met derden

MOOR Cosmetics B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. MOOR Cosmetics B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

MOOR Cosmetics B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MOOR Cosmetics B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar (voor personeel) de afdeling P&O/Personeeladministratie, (voor klanten) de afdeling marketing en (voor leveranciers) de afdeling category management. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek . MOOR Cosmetics B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MOOR Cosmetics B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord

Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met uw contactpersoon bij MOOR Cosmetics B.V. of via de afdeling klantenservice.

Website van derden

Deze privacy verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze websitel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met u persoons gegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze website gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Versie: 25 mei 2018